آجیل و خشکبار

خشکبار تواضع: پارک وی

خشکبار حسینی: مشهد، نبش میدان توحید

خشکبار رئوف: خیابان 17 شهریور

خشکبار محسن: میدان شهدا

خشکبار ایوب: ستارخان

خشکبار امیر حسین: خیابان رسالت

خشکبار عرشیا: خیابان شریعتی

خشکبار بزرگمهر: قزوین