لبنیات

لبنیات وارسته: مشهد، خیابان آزادی

لبنیات اسکندری: تهران، خیابان خورشید

لبنیات زالی: تهران، سهروردی